fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Обществено обсъждане на процедура „Транснационални партньорства“

Други, ОП "Развитие на човешките ресурси"

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Транснационални партньорства“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „Транснационални партньорства“.
Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Допустимите дейности по процедурата са:
Задължителни дейности:

∙ Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
∙ Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
∙ Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
∙ Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
∙ Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Допълнителни дейности:
∙ Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
∙ Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Допустими кандидати и партньори са всички посочени бенефициенти по съответните инвестиционни приоритети на ОП РЧР .

Партньорството с организация от минимум още една държава-членка на ЕС е задължително.

Предложенията си можете да изпратите през Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта Процедури за обществено обсъждане.

Крайният срок е до 03.02.2020 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проектът на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк