• Индикативни годишни работни програми за 2022г.
  • План за възстановяване и устойчивост
  • Оперативни програми 2021-2027
  • Програма за Развитие на селските райони
  • Хоризонт Европа
  • Програми за трансгранично и транснационално сътрудничество
  • Програма Еразъм „+“
  • Програма за морско дело и рибарство