fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Оперативни програми 2014-2020

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Основната цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е да допринесе за постигането на динамично и конкурентоспособно развитие на икономиката основано на иновациите. Основен фактор за това е, че не само в България, но и в световен мащаб иновациите са движеща сила за подобряване на икономическото състояние на една страна. Научните изследвания и иновациите гарантират постигането на интелигентен растеж, поддържането на високи равнища на заетост и доходи, спазването на строги социални и екологични стандарти.

Приоритетните оси през този програмен период са:

 • Приоритетна ос 1: Иновации, предприемачество и потенциал за растеж
 • Приоритетна ос 2: Енергийни технологии и енергийна ефективност
 • Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Примерни допустими дейности:

 • Изграждане на научна и иновационна инфраструктура, партньорство между иновативните предприятия и носителите на иновативния потенциал, финансиране на дейностите за изследвания и развитие на иновациите на предприятията, в това число и МСП.
 • Инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията и подкрепа за високотехнологични производства и услуги за подобряване на материалната база.
 • Повишаване на производителността и ефективността на производството и стимулиране на заетостта във високотехнологични икономически дейности.
 • Иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на енергийната сигурност и повишаването на ресурсната ефективност на икономиката. Предвидени са и предвидени области на въздействие за въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии, оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци, повишаване на ефективността на потребление на енергия и насърчаване на инвестициите в технологии за производство и потребление на енергия от ВИ в предприятията, повишаване на ефективността на производство на  енергия.
 • Създаване на благоприятна иновационна и инвестиционна бизнес среда, интернационализация на иновационния процес, стимулиране на интернационализацията основно на МСП, подобряване на качеството на туристическите услуги и национален туристически маркетинг.

Бенефициенти

 • Микро, малки, средни и големи предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации; Патентно ведомство, агенции и организации на бизнеса и други юридически лица,  които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в изнеса, София Тех Парк (или негов правоприемник), офиси за технологичен трансфер, клъстери.

За повече информация: http://www.opcompetitiveness.bg

ОП „Региони в растеж”

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е продължение на програма „Регионално развите“ 2007-2013 г. Специфичните цели на програмата са  повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите. Чрез изпълнението на оперативната програма се цели и балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

Приоритетните оси на ОП „Региони в растеж“ са:

 • Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
 • Приоритетна ос 2: Регионална образователна инфраструктура
 • Приоритетна ос 3: Регионална здравна инфраструктура
 • Приоритетна ос 4: Регионална социална инфраструктура
 • Приоритетна ос 5: Регионален туризъм
 • Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура
 • Приоритетна ос 7: Превенция на риска

Примерни допустими дейности:

 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа.
 • Изграждане на нови интермодални терминали;
 • Подобряването на техническите, технологични и оперативни параметри на съществуващите терминали.
 • Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София;
 • Реконструкция на ключови гарови комплекси.
 • Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане;
 • Развитие на информационни системи за управление на пътния трафик;
 • Развитие на системи за управление на железопътното движение – изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2).
 • Доставка на локомотиви и подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Бенефициенти:

 • Потенциални Бенефициенти на оперативната програма са Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”.

За повече информация: http://www.bgregio.eu

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Мисията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е активно да доразвие напредъкът достигнат през предишния програмен период. Основните цели, който са поставени пред програмата са по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики.
През текущия програмен период заложените приоритетни оси  са:
 • Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
 • Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
 • Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
 • Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество
 • Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“
Примерни допустими дейности:
 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 • Психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на мотивационно обучение;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 • Осигуряване на чиракуване и стажуване;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от  групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
 • Популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 • Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.
Бенефициенти:
 • Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; браншови организации; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за кариерно развитие; неправителствени организации.
За повече информация: http://ophrd.government.bg/ 

ОП „Околна среда”

Мисията на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 цели изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие и възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

Приоритетните оси на програмата за новия програмен период са:

 • Приоритетна ос 1: Води
 • Приоритетна ос 2: Отпадъци
 • Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразноообразие
 • Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и политика по изменение на климата при прилагане на ЕСИФ

Примерни допустими дейности:

 • Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи нормативни/стратегически/програмни документи (вкл. планове и програми) и на съответните допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.) като напр. (но не само):
 • Изпълнение на проучвания и оценки за изпълнение на препоръките на ЕК и попълване на пропуските в първите ПУРБ във връзка с разработване на вторите Планове за периода 2015-2021 г.
 • Проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху качеството на повърхностните и подземните води, с цел планирането на контролен мониторинг на тези води.
 • Изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци отпадъците, на базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на имотите;
 • Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за управление на различни потоци битови отпадъци, други допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.).
 • Дейности, свързани с провеждане на информационни кампании и осигуряване на публичност и информираност на обществеността във връзка с управлението на отпадъците.
 • Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за опазване на биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, вкл. изготвяне на информационни материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел.

Бенефициенти:

 • Институции/звена/структури отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на ПОС и ПИК, общини.

За повече информация: http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1 

ОП „Добро управление”

Оперативна програма „Добро управление“ е продължение на стартиралата през 2007 година Оперативна програма „Административен капацитет“. Програмата ще продължи да надгражда постигнатото в предишния програмен период, като поставя и нови цели и приоритети пред себе си. За новия програмен период целта на програмата е постигане на  висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса, както и повишаване на прозрачността и ефективната работа на Съдебната система в България.

Приоритетните оси на ОП „Добро управление“ са:

 • Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление.
 • Приоритетна ос 2: Ефективно управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса.
 • Приоритетна ос 3:  Прозрачна и ефективна съдебна система
 • Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ.
 • Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Допустими дейности:

 • Оптимизация и реинженеринг на работните процеси с оглед предоставянето на административни услуги по различни канали;
 • Стандартизиране и унифициране на административните услуги на общинско ниво и създаване на референтен модел за ключови общински услуги;
 • Въвеждане на комплексно административно обслужване;
 • Реализиране на административни услуги по електронен път до ниво транзакция;
 • Прегледи, оптимизация и електронизация на регулаторни режими;
 • Подобряване на дейността на контролните, регулаторни и приходни органи;
 • Създаване на единни центрове за съхранение на данни и предоставяне на услуги;
 • Доизграждане на информационни центрове за данни и възстановяване прибедствие (disaster recovery);
 • Дигитализиране и цифровизиране на информацията и архивите в администрацията;
 • Изграждане на Единен системен интегратор (ЕСИ);
 • Развитие на информационни системи;
 • Доизграждане (проектиране, разработване и усъвършенстване) и свързване на ключови регистри на администрацият;
 • Развитие на централните системи и инфраструктурата на електронното управление и осигуряване на оперативна съвместимост;
 • Въвеждане на е-обществени поръчки, включително хардуерно и софтуерно обновяване на Портала за обществени поръчки и Регистъра на обществените поръчки;
 • Надграждане на е-митници;
 • Доизграждане на национална информационна система за е-здравеопазване;
 • Подобряване на достъпа до административно обслужване за хора от уязвими групи чрез създаване на мобилни групи от служители;
 • Изграждане на онлайн система и телефонен център за указване на помощ при ползване на е-услуги.

Бенефициенти:

 • Потенциални бенефициенти на по предвидените за изпълнение схеми са всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско ниво), съдебната система и структури на гражданското общество.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, както и на предхождащата я програма „Транспорт“ 2007-2014 е „Развитие на устойчива транспортна система”, като приоритните оси за текущия програмен период са:

 • Приоритетна ос 1: Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа
 • Приоритетна ос 2: Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
 • Приоритетна ос 3:  Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт
 • Приоритетна ос 4: Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта
 • Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

Примерни допустими дейности:

 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;
 • Изграждане на нови интермодални терминали;
 • Подобряването на техническите, технологични и оперативни параметри на съществуващите терминали;
 • Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София;
 • Реконструкция на ключови гарови комплекси;
 • Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане;
 • Развитие на информационни системи за управление на пътния трафик;
 • Развитие на системи за управление на железопътното движение – изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2);
 • Доставка на локомотиви и подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Бенефициенти:

 • Потенциални Бенефициенти на оперативната програма са Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”; Агенция „Пътна инфраструктура”, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”.

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е единствената оперативна програма, която няма аналог във вече миналия програмен период. Програмата цели увеличаване на върховите научни постижения, включително обучението и задържането на нови поколения висококвалифицирани специалисти в страната, като се отваря за сътрудничеството между промишлеността и науката и облекчава системата за кариерно развитие.

Достигането на по-конкурентна икономика чрез интелигентен растеж е предвидено чрез четири приоритетни оси:

 • Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие
 • Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот
 • Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване
 • Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Примерни допустими дейности:

 • Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, вкл. обновяване на сградния фонд, материалната база и закупуване на оборудване;
 • Подкрепа за модернизирането на научната инфраструктура и на съществуващите учебно-изследователски лаборатории на научни институти и висши учебни заведения, които провеждат изследвания в области, съответстващи на регионалните и националните икономически и социални предизвикателства;
 • Създаване и модернизиране на регионални научни инфраструктури, в т.ч. и на уникални колекции и архиви и регионални партньорски съоръжения/ разпределени възли на паневропейските научни комплекси, определени в Европейската пътна карта за научна инфраструктура.

Бенефициенти:

 • Публични и частни научни организации, институти, лаборатории, предприятия за НИР (включително БАН и ССА), висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, МОН и второстепенни разпоредители, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС).

За повече информация: http://sf.mon.bg