fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Програми за Териториално сътрудничество 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020

Допустимата гранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия (2014-2020 г.) обхваща територия от 43 933 кв.км., или около 22% от територията на двете страни. Областта граничи с Румъния на север и с Република Македония на юг.

Допустимата област на Програмата включва 13 административно-териториални единици: 6 области в България, което отговаря на ниво NUTS III (ЕВРОСТАТ), и 7 области в Сърбия еквивалентни на ниво NUTS III. В по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен с този от програмния период 2007 – 2013 г., с допълнение от 2 нови области: от българска страна – област Враца, и от сръбска страна – област Топлица.

Визия:

 • Приоритетна ос 1 – УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ:

– ТУРИСТИЧЕСКА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ:

Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта – Регионални и браншови агенции за развитие – Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации – Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и др.) – Неправителствени организации и туристически асоциации

– ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ – Създаване на благоприятни условия за разнообразен туризъм в трансграничния регион чрез изграждане на обща трансгранична туристическа дестинация(и)
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта – Регионални туристически асоциации – НПО – Структури за подкрепа на бизнеса – търговски палати, бизнес асоциации, бизнес клъстери – Образователни / обучителни центрове – Регионални и браншови агенции за развитие – Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации.

– МЕРКИ ТИП „ХОРА ЗА ХОРА“ – Капитализиране на ефекта от свързания с културното, историческото и природното наследство туризъм върху местните гранични общности.
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта – Регионални туристически асоциации – Структури на гражданското общество (асоциации/фондации/НПО) – Структури за подкрепа на бизнеса – Образователни / обучителни центрове – Културни институти (музеи, библиотеки, художествени галерии, читалища и др.)

 • Приоритетна ос 2 – МЛАДЕЖИ:

– УМЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в трансграничния регион.
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта
– Образователни институции и доставчици на обучителни услуги
– Институции за професионално обучение
– Университети, институти на знанието / научно-изследователски институти
– Структури на гражданското общество (асоциации/фондации/НПО)
– Структури за подкрепа на бизнеса
– Културни институти, местни обществени центрове/читалища.

– МЕРКИ ТИП „ХОРА ЗА ХОРА“ – Насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни младежки инициативи, включително и насърчаване на мобилността на младите хора.
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта – Младежки организация / НПО – Местни и национални образователни институции и доставчици на обучителни услуги – Университети, институти на знанието / научно-изследователски институти – Структури на гражданското общество (асоциации/фондации) – Структури за подкрепа на бизнеса – Културни институти, местни обществени центрове/читалища

 • Приоритетна ос 3 – ОКОЛНА СРЕДА: 

– СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: Предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион
Допустими бенефициенти: Съответни местни и регионални структури с отговорности за действия в извънредни и аварийни ситуации – Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации – Регионални и браншови агенции за развитие.

– ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Повишаване на капацитета на регионалните и местни заинтересовани лица за по-добро управление на околната среда и природните ресурси в трансграничния регион

Допустими бенефициенти:  Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации в сферата на тяхната компетентност – Регионални и браншови агенции за развитие – Администрации на защитени зони – Всички нива на регионални/местни органи на властта – Научно-изследователски и академични институти – Екологични НПО.

За повече информация: http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция 2014-2020

Допустимата трансгранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България–Турция 2014-2020 г. е разположена в Югоизточна Европа, на Балканския полуостров и включва съответстващите на ниво NUTS III области Бургас, Ямбол и Хасково в Република България и еквивалентните на ниво NUTS III провинции Одрин и Къркларели в Република Турция. Допустимата област обхваща територия от ок. 29 000 кв. км., а общата граница на двете страни е с дължина от 288 км (включително с три действащи ГКПП), с общ брой на населението от 1.5 млн. жители (784 480 жители в българската допустима програмна област и 742 000 жители в турската допустима програмна област). Допустимата област в България представлява 14.99% от общата територия на страната, а съответно допустимата област в Турция представлява 1.58% от общата територия на страната.

Тематични приоритети: 

 • Тематичен приоритет (б): Опазване на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на изменението на климата, превенция и управление на риска
 • Тематичен приоритет (г): Насърчаване на туризма и културното и природното наследство

Приоритетни оси:

 • ПО 1 “Околна среда”
 • ПО 2 “Устойчив туризъм”
 • ПО 3 “Техническа помощ”

Потенциални бенефициенти /според приоритетната ос/:

 • Всички равнища на регионални/местни органи на властта;
 • Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции/администрации;
 • Регионални и браншови агенции за развитие.
 • Сдружения на местните/регионалните органи на властта и други организации;
 • Администрации на защитени зони;
 • Еврорегиони и други съвместни трансгранични структури и институции;
 • Университети и научно-изследователски институции;
 • Образователни и обучителни институции и организации;
 • Институции и организации за подкрепа на бизнеса – търговски палати, промишлени и занаятчийски асоциации и др.;
 • НПО;
 • Младежки организации.
 • Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и др.);
 • Регистрирани регионални туристически асоциации.

За повече информация: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/ 

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020

Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на границата между двете партниращи държави: (областите) Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.
Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез пет приоритетни оси в подкрепа за посочените по-горе тематични цели и приоритетна ос „Техническа помощ“.
Дефинирани са общо седем специфични цели по петте основни приоритета и една специфична цел за приоритетна ос „Техническата помощ“:
 • Приоритетна ос 1: Добре свързан регион
Специфична цел 1.1: Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа.
Специфична цел 1.2: Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност.
 • Приоритетна ос 2: Зелен регион
Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.
Специфична цел 2.2: Засилване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион.
 • Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.
 • Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион
Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.
 • Приоритетна ос 5: Ефикасен регион
Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
 • Приоритетна ос 6: Техническа помощ.
Специфична цел 6.1: Ефективно и ефикасно изпълнение на програмата.
За да постигне определените цели, програмата ще финансира три типа дейности: меки мерки, инвестиционни дейности и интегрирани дейности, обособени към всяка една от специфичните цели.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са широкоспектърни от национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.
 
За повече информация: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020 

Програма за трансгранично сътрудничество „България-Гърция“ 2014-2020

Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.
Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро.
Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области).
 • Приоритетна ос 1 – “Конкурентен и иновативен трансграничен регион”
 • Приоритетна ос 2 – “Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
 • Приоритетна ос 3 – “Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност”
 • Приоритетна ос 4 – “ Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване ”
 • Приоритетна ос 5 – “Техническа помощ”
За повече информация: http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-bulgaria/735-greece-bulgaria-3rd-phase-of-the-public-consultation-for-the-preparation-of-the-etc-programme-greece-bulgaria-2014-2020.html

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Териториалният обхват на Програмата включва участието на държавитe-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 3 области от територията на Украйна: Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса.
За програмния период 2014-2020 г. Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ ще функционира чрез пет приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион; Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион; Подобрена свързаност на Дунавския регион; Добре управляван Дунавски регион и Техническа помощ.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със средства в размер на 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД). Средствата от ЕИД не са определени към настоящия момент, но участието на Украйна и Молдова в Програмата е гарантирано съгласно писмо на Европейската комисия.
За повече информация: http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/index

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Географският обхват на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Македония.
Програма „Балкани – Средиземно море“ ще функционира чрез две приоритетни оси през програмния период 2014-2020: Предприемачество и иновации и Околна среда. Изпълнението ? ще се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 28 330 108,00 евро и с 5 126 138,00 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ.
Програмата позволява на публичните органи и организации с нестопанска цел да осъществяват дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
За повече информация: http://www.interreg.gr/en/
 

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.
През новия програмен период 2014-2020 програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие:
 • Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”;
 • Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”;
 • Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”;
 • Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.
Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
За повече информация: http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/