fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Обучения

Обучения

ИЮ Консулт (ЕUConsult) предлага обучения и семинари свързани с ЕС, разясняващи на представителите на бизнеса и местните власти възможностите за финансиране:

 • Общо обучение за разясняване изискванията и възможностите за финансиране по оперативните програми;
 • Обучение по конкретна програма или грантова схема, насочена към различен тип бенефициенти;
 • Управление на проекти.

ИЮ Консулт предлага и обучения по ключови компетенции, покриващи темите свързани с:

 • Лидерство – лидерски компетенции, развитие на личностни умения, лидерски стилове, видове власт в организациите, разлика между лидер и мениджър, техники за медиация, умения за въздействие и постигане на съгласие и др.
 • Екипност – екипна и личностна ефективност; работа в екип; роли и отговорности в екипа; развиване на конструктивни отношения в екипа; подходи и адаптация към различни типажи личности; изграждане на колективен дух и личен принос към екипа и др.
 • Комуникация – комуникативни умения; комуникация и механизми за координация; ефективна комуникация при екипната работа; как да сме по-убедителни на работното място; писмена и устна аргументация; комуникационни канали – вербална и невербална комуникация; управление на информационния поток и др.
 • Стрес – управление; причини за възникване и техники за справяне
 • Конфликти – справяне с конфликтни ситуации
 • Мотивация и поощряване
 • Търсене и даване на обратна връзка
 • Управление на времето
 • Презентационни умения – планиране на презентация или представяне, адаптиране към аудитория, избор на подходи за презентиране, подбор на софтуерна програма за презентация и др.

Анализ на търсенето

Настоящата графика визуализира движенията и ръста на търсенето на професионални експертни услуги на пазара в България за отминалата 2018г. Както е видно, търсенето на консултации в областта на европейското финансиране нараства /вж. синята крива/, а експонентата на търсенето на обучения по ключови компетенции е в постоянен растеж /вж. червената крива/.