fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Хоризонт 2020 „Инструменти за МСП“

Инструментът МСП включва 3 отделни фази, както и напътстващи и наставляващи услуги за бенефициентите. МСП могат да кандидатстват за Фаза 1, имайки предвид да продължат и с Фаза 2 на по-късен етап, но могат да кандидатстват директно за Фаза 2.

Специфични цели:

 • Целта на схемата е подпомагането на голям брой високо рискови иновативни МСП в сектора на ИКТ. Фокусът е върху малки и средни предприятия, предлагащи иновативни концепции в областта на ИКТ, продукти и услуги, чрез прилагане на нови набори от правила, ценности и модели, които в крайна сметка променят съществуващите пазари.
 • Предложените проекти трябва да имат потенциал за иновации, подпомагащи създаването на нови пазари, и бързо навлизане на пазара в областта на ИКТ.
 • По-специално ще бъде интересно за предприемачи и млади иновативни фирми, които търсят бърза подкрепа на техните иновативни идеи.
 • Схемата подкрепя валидирането, бързото прототипиране и демонстрацията на иновации със строго европейско измерение.
 • Схема ICT 37 – Иновации, подпомагащи създаването на нови пазари, включва три подцели:
 • Подкрепа на обещаващи иновативни и променящи пазара идеи;
 • Подкрепа на идейните прототипи, валидиране и демонстрация в реални условия;
 • Помощ за разгръщане на продукта или услугата или внедряването им на пазара.

Фаза 1 – предпроектно проучване с цел проверка на технологичната и икономическа жизнеспособност на иновационната идея (концепция със значителна новост за индустрията) в сектора, в който тя е представена (нови продукти, процеси, дизайн , услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).

Допустими дейности:

 • оценка на риска;
 • проучване на пазара;
 • управление на интелектуална собственост (IP);
 • развитие на иновационна стратегия;
 • търсене на партньори;
 • приложимост на концепцията и др.

Финансиране: еднократна сума в размер на 50 000 EUR, представляващи 70% от общата стойност на проекта.

Изпълнението на Фаза 1 е около 6 месеца.

Фаза 2: Подкрепят се иновационни проекти, които отговарят на специфичните цели и демонстрират голям потенциал по отношение на фирмената конкурентоспособност и растеж, заложен в стратегически бизнес план.

Допустими дейности:

Дейностите трябва да се фокусират върху иновации, като: демонстрация; тестване; създаване на прототипи; пилотни проекти; мащабно развитие и миниатюризация; проектиране и внедряване на пазара.

Предложенията се основават на изготвения бизнес план през Фаза 1 или по друг начин. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на интелектуалната собственост и авторски права, като кандидатите трябва да представят убедителни мерки за гарантиране на възможността за използване на продукта/услугата с търговска цел.

Предложенията трябва да съдържат спецификации за резултата от предложението, включително първоначална комерсиализация и критерии за успех.

Финансиране: между 0,5 и 2,5 милиона Евро, представляващи 70% от общата стойност на проекта.

Изпълнението на Фаза 2 е между 12 и 24 месеца.

Бенефициенти:

 • Приемат се само заявления от малки и средни предприятия, установени в държави-членки на ЕС или страни, асоциирани към Хоризонт 2020.

Инструментът за МСП ще финансира МСП, работещи в рамките на 13 теми: 

 • Иновации в областта на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
 • Иновативни бизнес модели
 • Нанотехнологии и други модерни технологии за производство и материали
 • Иновации свързани с космически изследвания и развитие
 • Клинични изследвания за валидиране на диагностични уреди и биомаркери
 • Устойчиво производство и преработка на храни
 • Морета и океана
 • Енергийни системи с ниски въглеродни емисии
 • Екологичен и по-интегриран транспорт
 • Еко-иновации и ресурсна ефективност
 • Градска инфраструктура
 • Промишлени процеси основани на биотехнологии
 • Мобилни приложения за електронно правителство

За повече информация: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes