fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Програма за Развитие на селските райони

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

1.Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;

2.Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;

 1. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

 „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР 2014 – 2020) обхваща доста голям кръг от бенефициенти и е най-всеобхватната по отношение на типовете дейности, които финансира. Финансовият й ресурс е значителен.

Кой може да получи финансиране:

 • Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества,
 •      Общините и държавните предприятия, читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината, Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията
 •  Собствениците, наемателите или управителите на горски територии, сдружения,
 •  Юридически лица регистрирани по ТЗ за преработка, неземеделски дейности,  физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Част от заложените мерки,  предоставят  проектно финансиране за частни бенефициенти, общини, преработватели, горски стопанства и местни- инициативни групи.

Мярка 4. Инвестиции в материални активи

 • Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
 • Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 • Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

 • Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители
 • Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности
 • Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

 • Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия
 • Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство
 • Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура
 • Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
 • Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

 • Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване
 • Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка
 • Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
 • Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми
 • Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите

Мярка 16. Сътрудничество

 •  Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост
 •  Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари

Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР

 • Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности
 • Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие
 • Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие.

За повече информация: 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/