fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Обществено обсъждане на процедура „Детски кътове“ по ОПРЧР

Други, ОП "Развитие на човешките ресурси"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Детски кътове“. Целта на операцията е да увеличи възможностите за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работниците и служителите. За целта ще бъдат подкрепени проекти от работодатели и органи на изпълнителната и местната власт за създаване на нови детски кътове на работното място. В тях децата на служителите ще получават почасови или целодневни услуги. Всеки детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца. За детегледачи ще бъдат наемани безработни, регистрирани в Бюрата по труда, които при необходимост ще преминават обучение. По проектите ще бъде поемано възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца, а размерът му ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни.

Бюджетът на операция „Детски кътове“ е 15 млн. лв. По мярката ще се изисква съфинансиране от работодателите, което ще зависи от големината на фирмите. Големите предприятия ще могат да получат финансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – 80% от разходите, а микро- и малките предприятия ще могат да получат подкрепа до 90% от разходите за реализиране на проекта. За органите на изпълнителната и местната власт няма да се изисква съфинансиране. Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите могат да подават проектни предложения в партньорство, като фирмите ще имат право на до пет асоциирани партньори, а органите на изпълнителната и местната власт могат да кандидатстват в партньорство единствено с други органи на изпълнителната и местната власт.

Крайният срок за изпращане на предложения по проекта на Условията за кандидатстване е 18 септември 2020 г. (включително). Въпроси, свързани с разяснение на Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани след публикуване на обявата и откриване на процедурата с одобрените Условия за кандидатстване. Предложенията могат да се изпратят през Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта Процедури за обществено обсъждане.

За повече информация: ТУК