fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ИЮ Консулт ООД със социално предприятие

Uncategorized @bg

От 01.07.2018 г., ИЮ Консулт ООД изпълнява проект: „Екологично възпитание на децата- фактор за устойчиво развитие“ по договор № BG05M9OP001-2.010-0544-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Главната цел на проекта е: да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на лица от допустимите целеви групи по процедурата, посредством включването им в субсидирана заетост и осигуряване на последваща устойчива заетост в ново социално предприятие. Общата стойност е: 99 633.24 лева, от които 84 688.25 лева европейско и 14 944.99 лева национално съфинансиране.