fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Публикувани са условията по процедура „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Uncategorized @bg
Публикувани са условията за финасниране на проекти за „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.
Минимален размер на финансиране е 20 000лв., а максимален-3 000лв., като помщта е 100% .
Могат да получат финансиране кандидати, които са:
1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
2. Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
3. Имат поне 1 заето лице и са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева
Допустими са кандидати от всички сектори без:
– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
– сектор В „Добивна промишленост“;
– сектор F „Строителство“;
– сектор Р „Образование“;
– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“
– раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
– раздел 63 „Информационни услуги“.
– земеделски производители и предприятия за първична преработка на селскостопански и горски продукти.
Не са допустими и предприятия,които вече са получили ваучер по предходната процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Допустими за финансиране са следните услуги и решения в областта на ИКТ
1. Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, включително:
– Създване на онлайн магазин
– Създаване на корпоративен уебсайт
– Маркетинг в социалните медии, вкл. управление на PPC реклама
2. Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
– Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
-Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
-Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес
– Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)
-Въвеждане на Модул за управление на производството
– Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
-Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
-Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
3. Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
– Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001
-Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
– Изграждане на система за архивиране на информация
– Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.
Очакван старт на процедурата: 05.10.2022 г.
За повече информация и консултации:
тел. +359 888 932046
или email: office@euconsult.bg