fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Нови процедури тръгват към бизнеса до края на годината 

Икономика, Индустриални новини, ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Нови процедури тръгват към бизнеса до края на годината 

По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ), новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ).

По НПВУ ще стартират общо 4 процедури за 711 млн. лв. до март – април. В края на януари – началото на февруари 2023 г. ще бъде отворена мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди. Втората мярка ще е за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. Общественото обсъждане по нея приключи на 2 декември и тя ще  бъде отворена за кандидатстване през януари от компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало.

До края на февруари се очаква да стартира и Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и паркове за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 212,5 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 млн. лв. Средствата ще са за цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата  може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и иновативна (научноизследователска).

Четвъртата процедура, която ще стартира до края на март по Плана през МИР ще бъде за Кръгова икономика с бюджет от 180 млн. лв. По нея освен малки и средни компании ще могат да кандидатстват и големи предприятия от сектора на преработващата промишленост.

По структурните фондове ще стартират общо 3 мерки в подкрепа на бизнеса. Първата процедура ще е по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021 – 2027г. и ще бъде отворена още през месец март. Тя ще бъде за „Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. През април се очаква да стартира и втората мярка по ПКИП за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв.

През месец март ще може да се кандидатства и по първата мярка от новата за България Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ) 2021-2027г. – първата в историята на страната, която ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса. Процедурата ще бъде за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове с бюджет от 140 мл. лв.

По Програмата за развитие на човешките ресурси през месец март предстои да стартира операция „Адаптирана работна среда“ с бюджет от 100 млн. лв. Дейностите по мярката включват разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците, закупуване на работно облекло, лични и колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията. През есента пък ще стартира Операция „Нови умения“ с бюджет от 50 млн. лв. По мярката ще се организират и провеждат обучения за придобиване на квалификация или при преназначаване на друга длъжност при същия работодател, както и обучения за дигитални, бизнес и „меки“ умения.

План за възстановяване и развитиеПроцедураБюджетКога ще стартира
1.ВЕИ и батерии за съхранение

Цел на процедурата : изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия

Процент на финансиране: 50 %

Допустими разходи:

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

-разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

-разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);

-разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;

– разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

200 млн. лв.Януари  – февруари 2023 г.

 

2.Кръгова икономика

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.

 

Процент на финансиране: 50 %

Допустими разходи:

-придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

– консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им

– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

180 млн.Март 2023 г.
ОП Иновации и конкурентоспособност в предприятията
1.Разработване на иновации в МСП

Процент на финансиране: до 80%

Допустими разходи:

Разходи за персонал зает с разработване на иновациите,

-материали и консумативи, необходими за създаване на прототипи и за тестване и изпитване на иновацията,

-външни услуги за изпитвания и тествания в независими лаборатории,

-закупуване на ДМА/ДНА ,необходими за разработване и тестване на иновацията /до размера на амортизационните отчисления за срока на проекта

127 млн. леваМарт 2023 г.
2.Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите

Процент на финансиране: 50 %

Допустими разходи:

-придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

117,5 млн. лв.Второ шестмесечие на 2023 г.
3.Внедряване на иновации в МСП

Цел на процедурата: Внедряване на иновативни продукти, услуги, процеси

Процент на финансиране: 50 %

Допустими разходи:

-придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

293,37 млн. лв.Април 2023 г.
Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация 
1.Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса48 989 432 лв.Второ шестмесечие на 2023 г.
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
Адаптирана работна среда

Дейности, допустими за финансиране:

-разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците,

– закупуване на работно облекло, лични и колективни предпазни средства,

– ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията.

Процент на финансиране: до 100%

100млн лвМарт 2023г
Нови умения

1. Предоставяне на обучение за придобиване

или повишаване на професионалната квалификация

на заети лица, съобразено с

индивидуалните характеристики на лицето и

спецификата на работното място.

2. Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.

3. Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения „меки“ умения, обучения

към управленски персонал за надграждане на

бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход,

въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно

ефективни и безотпадни процеси и технологии и др

Процент на финансиране: 50-80%

50 млн. лв.Октомври/Ноември 2023г.
Фонд Условия на трудЦел на процедурата: Подобряване условията на труд

Процент на финансиране: до 30 %,

Размер на финансиране до 100 000 лева.

При строително-монтажни работи, свързани с изграждане и реконструкция на покриви, външни изолационни и довършителни работи на сгради- до 15 %.

Текущо, като проектите се разглеждат на всеки 3 месеца
Национален иновационен фондПроцент на финансиране: до 80%

Допустими разходи:

Разходи за персонал зает с разработване на иновациите,

-материали и консумативи, необходими за създаване на прототипи и за тестване и изпитване на иновацията,

-външни услуги за изпитвания и тествания в независими лаборатории,

-закупуване на ДМА/ДНА ,необходими за разработване и тестване на иновацията /до размера на амортизационните отчисления за срока на проекта

Второ тримесечие на 2023г.