fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Заключителна пресконференция по проект на ИЮ Консулт

ОП "Развитие на човешките ресурси"

На 31.10.2018г. (сряда), в 12:00 часа, в офиса на ИЮ Консулт ООД на адрес: София 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри №2А, ет. 3, ап. 6 се организира заключителна пресконференция на тема: Трансферирани иновативни практики в ИЮ Консулт ООД“

На пресконференцията ще се предоставят резултатите по проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01, наименование: Европейско партньорство за заетост и растеж по процедура BG05M9OP001-4.001 – „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси на стойност: 190 300.00 лв., от които 180 785.00 лв. европейско и 9 515.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 01.11.2017 до 01.11.2018 г. Общата цел на проекта е транснационалното сътрудничество между партньори от 2 страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации за добра професионална реализация, чрез насърчаване на предприемачество сред младите хора.

Пресконференцията ще се води от Управителя – Деница Николова

Post a comment