fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Стартира приема на проекти по най-очакваната процедура: „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ“.

ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Стартира приема на проекти по най-очакваната процедура: „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ“.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
– регистрирани фирми преди 31.12.2021 г. микро или малки предприятия, които имат поне 1 заето лице за 2023 г
-нетни приходи от продажби общо за 2021, 2022 и 2023 г., както следва:
Микро > 30 000 лв. < 1 800 000 лв.
Малки > 75 000 лв. < 7 200 000 лв.
-Да са семейно предприятие за 2021, 2022 и 2023 г.
„Семейното предприятие” е това предприятие, в което повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка
ИЛИ
повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието
ИЛИ
повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка
ИЛИ
повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.
„Роднинска връзка” е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата ще бъдат вземани предвид САМО роднинските връзки между физическите лица (които са посочени в определението за „семейно предприятие”, а именно: собственици/ лица, участващи в управлението/ лица, наети на трудов договор в предприятията), основани на брак, тези по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до трета степен, включително, както и роднинските връзки по сватовство – до втора степен, включително.
Не се считат за „семейни предприятия” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец.
-Допустими ще бъдат и предприятия, които не са семейни, но са с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии, както следва:
18.11 – Печатане на вестници
18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
18.13 – Предпечатна подготовка
18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
58.11 – Издаване на книги
58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13 – Издаване на вестници
58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
58.19 – Друга издателска дейност
58.21 – Издаване на компютърни игри
58.29 – Издаване на други програмни продукти
59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
59.14 – Прожектиране на филми
59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
71.11 – Архитектурни дейности
73.11 – Дейност на рекламни агенции
74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
74.20 – Дейности в областта на фотографията
74.30 – Преводаческа дейност
85.52 – Неформално обучение в областта на културата
90.01 – Изпълнителско изкуство
90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
90.04 – Експлоатация на зали за представления
91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
91.02 – Дейност на музеи
91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
-Допустими са и предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка по Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ:
Минимален размер на помощта: 15 000 лева
Максимален размер на помощта: 150 000 лева
ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии – 75%.
Предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите към Закона за занаятите – 85 %.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
-Закупуване на машини, съоръжения, инструменти, оборудване и специализиран софтуер.
-Създаване на нов онлайн магазин за дейността на предприятието – до 10 000 лв.
-Консултантски услуги за написване на проектното предложение – до 3 000 лв.
-Закупуване и внедряване на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието – ERP, CRM, Business Intelligence система, MOM/MES, WMS системи) – до 15 000 лв.
Краен срок за прием на проекти: 16.09.2024 г. 16:30 ч.
За повече информация и съдействие по подготовка на проекти:
тел. 0888 932 046;
0899 187 552
Eл.поща: office@euconsult.bg