fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Старт на дългоочакваната процедура ‘АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА’ с финансиране от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Обявиха за прием на проекти дългоочакваната процедура ‘АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА’ с финансиране от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027
Кандидати за безвъзмездна финансова помощ могат да бъдат всички физически и юридически лица, и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
В проекта могат да бъдат включени само лица, които са заети в предприятието кандидат към момента на подаване на проектното предложение.
Работодателите могат да участват с проекти за финансиране на:
1) Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност).
2) Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“ – психологична подкрепа.
3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
4) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
5) Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.
Допустими са следните разходи:
1. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
-Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице, но не повече от 20 000 лв. общо за цялата дейност.
-Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа. Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице, но не повече от 20 000 лв. общо за цялата дейност.
2.РАЗХОДИ ЗА ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.
3.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“
4.РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
Ремонт – основен или текущ, съгласно посоченото в дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“ и дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
5. Непреките разходи в размер на точно 10% от допустимите преки разходи по проекта.
Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на:
-100% за кандидати микро, малки и средни предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
-80% за кандидати големи предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв.
Продължителността на проектите не може да надвишава 18 месеца.
Краен срок: 31.12.2023г.
За повече информация и съдействие по подготовка на проекти:
тел. 0888 932 046;
0899 187 552
ел.поща: office@euconsult.bg