fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Публикувани са условията за финанисране по процедурата за „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

Uncategorized @bg

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общ бюджет по процедурата: 136 226 120 лв.

 

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект- 25 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ на проект- 150 000лв.

Интензитетът на помощта е 50%

 

Кой може да кандидатства за подкрепа:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Микро, малки и средни предприятия

3) Имат минимум три приключени финансови години (2018г., 2019г. и 2020г.)

4) Осъществяват своята основна дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008)

5) Реализирали са нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва

 

Микропредприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

 

Проектите могат да включват дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието и системи за енергиен мениджмънт.

Допустими са разходи за:

1.Придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

  1. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Инвестиции в системи, които произвеждат енергия  могат да получат финансиране, при условие че произвежданата от тях енергия е единствено за собствено потребление!

За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата!