fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Публикувани проекти на индикативните годишни работни програми за 2020г.

Други

Публикувани за обществено обсъждане са индикативните годишни работни програми за 2020г. по четири оперативни програми :

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ,

ОП Развитие на човешките ресурси,

ОП Наука и образование за интелигентен растеж

Програмата за морско дело и рибарство.

Предложения и коментари по годишната програма за ОПИК  могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 21.10.2019 г. (включително) на следната електронна поща:  public.consultation@mi.government.bg

Коментари по ИГРП по Програма за морско дело и рибарство може да се изпращат до 20.10.2019 г., включително, на електронна поща: pmdr@mzh.government.bg

Заинтересованите страни по ИГРБ по ОП РЧР имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на електронен адрес: igrp@mlsp.government.bg в срок до 21 октомври 2019 г.