fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Стартира прием на проекти по процедурата „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Uncategorized @bg

Краен срок за прием на проекти е 03.10.2023 г.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Допустими кандидати са: 

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
3) Реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: Категория на предприятието Нетни приходи от продажби1
Микро предприятие ≥ 170 000 лева
Малко предприятие ≥ 550 000 лева
Средно предприятие ≥ 950 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева
4) Развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) .

ВАЖНО: Кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2021 г.

Допустими дейности:

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията, в едно или повече от следните направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).
3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:
– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).
ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ по-горе . В допълнение на задължителните направления, предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по следното направление:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:
– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
– елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
– заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или
– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустими разходи:

– Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
– Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив
Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Допустими дейности“.

Срок за изпълнение на проектите: до 18 месеца

Процент на публичното съфинансиране:

-Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis):

50 % за микро , малки и средни предприятия и 35 % за големи предприятия

-Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на  инвестиция:

Категория на предприятието – кандидат/партньорМаксимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия50 %София град (столица): 40%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 40%
Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия50 %София град (столица): 30%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 30%
Област Кюстендил: 35%
 

Големи предприятия

 

 

35 %София град (столица) и Област Перник: 20 %

София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %