fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Обявиха процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Uncategorized @bg, ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Обявиха процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Краен срок за прием на проекти: 15.05.2023 г. 16:30 ч.
⚠️Допустими кандидати:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
– микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
или
– малки дружества със средна пазарна капитализация (250 до 499 служители,чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро) и
– дружества със средна пазарна капитализация (500 до 3000 служители).
ВАЖНО! Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
✅ Микро предприятие ≥ 80 000 лева
✅ Малко предприятие ≥ 200 000 лева
✅ Средно предприятие ≥ 800 000 лева
✅ Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева
– да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008
⚠️Допустими дейности:
– Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).
Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.
Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.
⚠️Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране:
В зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията:
✅ Микро и малки предприятия – 50%
✅ Средни предприятия, извън Югозападен район – 50%
✅ Средни предприятия, в Югозападен район – 45%
✅ Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45%
✅ Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, в Югозападен район – 35%
⚠️ Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 75 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.
ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
-за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация- 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

За повече информация и консултации свържете се с нас на :

Email: office@euconsult.bg

Тел. 0888 932 046