fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Започна оценката на проекто по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ОП "Иновации и конкурентоспособност"

На 15.05.2020 г. официално стартира оценката на подадените по процедурата проектни предложения, по реда на тяхното  постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Извършват се предвидените в Условията за кандидатстване по процедурата служебни проверки в Националната агенция по приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и други институции и ведомства. След получаването и обработването на информацията от служебните проверки ще се пристъпи към поетапното изпращане на уведомления до кандидатите за отстраняване на установените във връзка с подадените проектни предложения нередовности. Уведомленията ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на електронното изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.

Съгласно Условията за кандидатстване след приключване на оценката списък на одобрените за финансиране кандидати ще бъде публикуван на страницата на ОПИК поне 3 дни преди подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.