fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Проект “Екологично възпитание на децата- фактор за устойчиво развитие”

ОП "Развитие на човешките ресурси"

ИЮ Консулт ООД изпълнява проект: “Екологично възпитание на децата- фактор за устойчиво развитие”, по договор № BG05M9OP001-2.010-0544-С01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 99 633.24 лева, от които 84 688.25 лева европейско и 14 944.99 лева национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 6 лица в неравностойно положение на пазара на труда /безработни младежи до 29-годишна възраст и безработни лица над 54-годишна възраст/, посредством включването им в субсидирана заетост и осигуряване на последваща устойчива заетост в ново социално предприятие.

 

Основните дейности по проекта са:

–        Набиране на представители на целевата група.

–        Обучение на избраните представители и наемането им в новото социално предприятие към ИЮ Консулт ООД за период от 12 месеца.

–        Доставка на необходимото оборудване за функциониране на Детска екологична занималня.

–        Осигуряване на Екип на социалното предприятие от страна на ИЮ Консулт ООД.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

–        Проведена процедура по подбор на 6 представителите на целевата група (4 безработни младежи до 29-годишна възраст и 2 бр. безработни лица над 54-годишна възраст);

–        Извършено обучение на целевата група в рамките на 30 учебни часа за развитие на умения за общуване и работа с деца /2-10 години/ в областта на екологичното възпитание.

–        Консултиране и менторска подкрепа на лицата от целевата група в социалното предприятие – текущо в рамките на изпълнение на проекта.

–        Подписани трудови договори с 4-ма безработни младежи до 29-годишна възраст и 2 безработни лица над 54-годишна възраст, и осигурена заетост за период от 12 месеца.

Срокът на изпълнение на проекта е 17 месеца – от 01.07.2018 до 01.12.2019 г.