fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Започва прием на проекти по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд

Други

Проекти могат да се подават до 17,30ч. на 09.08.2019 г.
Основната цел на Националният иновационен Фонд: Насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.
Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.
Администратор на държавната помощ е: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).
Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв.

Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:
– 50% – за индустриални научни изследвания;
– 25% – за експериментално развитие;
Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с:
– 10% за средни предприятия;
– 20% за малки предприятия;
– до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие.
Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи.

Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице;
При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор предприятие) е координантор, има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта);
Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:
1. Информатика и ИКТ;
2. Мехатроника и чисти технологии;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.