fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ФОНД УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ФОНД УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • Срок за прием на проекти: текущо до 25 число на всеки месец
 • Цел на процедурата: изпълнение на проектите следва да води до подобряване условията на труд по отношение:
  • микроклимат
  • техническа безопасност на работно оборудване
  • прах
  • шум
  • вибрации
  • осветление
  • лъчения (йонизиращи и нейонизиращи)
  • електробезопасност
  • пожаробезопасност
  • химични агенти
  • биологични агенти
  • ръчна работа с тежести

  •   санитарно-битови условия

 • Допустими бенефициенти:  микро,малки средни предприятия
 • Максимален размер на финансиране: 100 000лв.
 • Процент на подпомагане: до 30 % от одобрените и действително извършени разходи. При строително-монтажни работи, свързани с изграждане и реконструкция на покриви, както и външни изолационни и довършителни работи на сгради, те се финансират в размер до 15 % от предвидената стойност.

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
1000000евро

Краен срок за прием на проекти

30.09.2020