fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Индикативна годишна работна програма ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“ 2019 ГОДИНА

Приоритетна ос 1 „Води“; Приоритетна ос 2 „Отпадъци“; Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“; Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Очаквано обявяване на схемата за прием на проекти: юли 2019 г.

Допустими бенефициенти: 

  • Столична община;
  • Регионални органи за управление на мрежата Натура 2000
  • ЮЛСЦ, ЮЛНЦ, Общини;

Процент на публичното съфинансиране: до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

За повече информация натиснете тук

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
1000000EUR
на кандидат за подпомагане за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020)
2019/07

Очакван срок за прием на проекти:

07.2019 г.