fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 • Краен срок за прием на проекти: 19.12.2022г.
 • Цел на процедурата: внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.
 • Допустими кандидати:

1) Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за адвокатурата.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева
5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице .

Не са допустими фирми от сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“ / раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“/,  сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ /раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и 63 „Информационни услуги“/.

 • Дейности, допустими за финансиране услуги:
 1. Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, включително:
 • Създване на онлайн магазин
 • Създаване на корпоративен уебсайт
 • Маркетинг в социалните медии, вкл. управление на PPC реклама
 1. Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)

-Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)

-Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес

– Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)

-Въвеждане на Модул за управление на производството

– Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)

-Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

-Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

 1. Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

– Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001

-Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа

– Изграждане на система за архивиране на информация

– Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

 • Безвъзмездна помощ: 100%
 • Максимален размер на финансиране:  до 20 000 лв.

За повече информация:

тел.0888 932 046
Email: office@euconsult.bg

Максимален процент на публичното съфинансиране

Максимален процент на публичното съфинансиране
20 000лв.

Краен срок за прием на проекти

19.12.2022