fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Подмярка 6.4 на Програма за развитие на селсктите райони „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Подмярка 6.4 на Програма за развитие на селсктите райони "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

 • Очакван старт за прием на проекти: август 2023г.
 • Цел на процедурата:предоставяне на подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности в селски райони, които са насочени към:
  • производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали), като например: производство на хлебни и тестени изделия; производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води; производство на текстил и изделия от текстил; печатна дейност; производство на изделия от каучук и пластмаси; производство на мебели и др.
  • развитие на услуги във всички сектори, като например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение; ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия; търговия; архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности.
  • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
  • развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
 • Допустими бенефициенти:
 • микропредприятия (не повече от 9 човека персонал), регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат седалище на територията на селска община;
 • да осъществяват дейността си в същата селска община от най-малко 1 година;
 •  минимимум 3 приключени финансови години.
 • Допустими разходи:
 • изграждане или подобрения на недвижимо имущество (СМР);
 • закупуване на машини, оборудване, обзавеждане (ДМА);
 • общи разходи, свързани с предходните два вида разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти (услуги);
 • нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки (ДНА).
 • Процент на публичното съфинансиране: 50%
 • Размер на финансиране: до 200 000 евро
 • Приоритет ще ползват проекти:

  • на кандидати, които имат годишни приходи от поне 15 000 лв.
  •  на кандидати, които имат персонал минимум 3 души.
  • по които се предвижда да се създадат нови работни места.
  •  от следните сектори: Информационни технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис; Информационни услуги; Издателска дейност; Научна и развойна дейност;
  • на кандидати, които имат реализирана определена оперативна печалба за последните 3 години;
  •  на кандидати от Северозападния район.

Максимален процент на публичното съфинансиране

Максимален процент на публичното съфинансиране
391 166лв.

Очакван прием

август 2023г