fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

14та конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд

13та конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд

  • Обявяване на процедурата: август 2023 г.
  • Срок за прием на проекти: 1 месец
  • Допустими бенефициенти: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз
  • Цел на процедурата: Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на
    предприятията
  • Процент на публичното съфинансиране: от 25% до 80 % според категорията предприятие и вида на проекта
  • Размер на финансиране:  до 500 000 лв.
  • За повече информация тук

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
500000лв.

Очакван срок за прием на проекти

август 2023