fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност

  • Очакван срок за прием на проекти: септември 2022г.
  • Цел на процедурата: внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.
  • Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“
  • Допустими разходи:

– придобиване на компютри, хардуер
– разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.
– разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

  • Безвъзмездна помощ: 100%
  • Максимален размер на финансиране:  до 20 000 лв. в зависимост от вида на ваучера.

За повече информация: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП (nra.bg)

Максимален процент на публичното съфинансиране

Максимален процент на публичното съфинансиране
150000лв.

Краен срок за прием на проекти

20.01.2021