fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Технологична модернизация в МСП 2022г.

Технологична модернизация в МСП 2022г.

  • Краен срок за прием на проекти: 21.09.2022г.
  • Цел на процедурата: Повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига и ще финансира закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси.
  • Максимален размер на помощта: 

Микро предприятия: 180 000лева
Mалки предприятия: 350 000 лева
Средни предприятия: 700 000 лева
  • Процент на финансиране: до 50% в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията.

  • Допустими кандидати: 

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.).
3) Отговарят на изискванията за микро (предприятия с персонал от 0 до 9 души), малко (предприятия с персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (предприятия с персонал от 50 до 249 души).
4) Извършват основната си икономическа дейност в един от следните сектори

Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60 Радио- и телевизионна дейност

J61 Далекосъобщения

J62 Дейности в областта на информационните технологии

J63 Информационни услуги

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

C10 Производство на хранителни продукти

C11 Производство на напитки

C13 Производство на тъкани

C14 Производство на облекло

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;

производство на изделия от слама и материали за плетене

C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24 Производство на основни метали

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31 Производство на мебели

C32 Производство, некласифицирано другаде

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58 Издателска дейност

  • Допустими дейности: 

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси

с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите

продукти/услуги. Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително следва да води

до:

А) цифровизацията на производствените процеси;

И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите

продукти/услуги“.

  • Допустими разходи: 

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни

материални активи.

2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив,

включващ:

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

За по-подробна информация тук.

Максимален процент на публичното съфинансиране

1000000
Максимален размер на финансиране според категорията предприятие
2018/08

Очакван срок за прием на проекти:

август-септември 2018г.