fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

  • Обявяване на процедурата: трето тримесечие на 2022 г.
  • Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.
  • Цел на процедурата: подкрепа прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.
  • Процент на публичното съфинансиране: 50%
  • Допустими разходи:

-разходи за СМР – изграждане/рехабилитация на инфраструктура;

-разходи за придобиване на машини и съоръжения (ДМА);

-разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги;

-разходи за придобиване на патенти, софтуер (ДНА).

Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

Максимален процент на публичното съфинансиране

Максимален процент на публичното съфинансиране
4% от оборота

Краен срок за прием на проекти

14 дни след обявяване