fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

  • Обявяване на процедурата: януари 2023г.
  • Допустими кандидати: 
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
– микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
или
– малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители);
ВАЖНО! Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
✅Микро предприятие ≥ 80 000 лева
✅Малко предприятие ≥ 187 000 лева
✅Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева
– да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008
  • Цел на процедурата: подкрепа прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.
  • Процент на публичното съфинансиране:
✅ Микро и малки предприятия – 50%
✅ Средни предприятия, извън Югозападен район – 50%
✅ Средни предприятия, в Югозападен район – 45%
✅ Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45%
✅ Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, в Югозападен район – 35%
⚠️ Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.
ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • Допустими разходи:

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

-разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

-разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);

-разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;

– разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

Максимален процент на публичното съфинансиране

Максимален процент на публичното съфинансиране
4% от оборота

Краен срок за прием на проекти

14 дни след обявяване