fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

 • Очакван старт за прием на проекти: октомври 2022г.
 • Допустими кандидати: Предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, но не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Цел на процедурата:Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление
 • Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“ / раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“/,  сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ /раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и 63 „Информационни услуги“/.
 • Допустими разходи: Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.
 • Максимален размер на финансиране:  
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятиеМаксимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
100 000 леваМикро предприятия: 300 000лева
Mалки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия: 750 000 лева
Големи предприятия: 2 500 000 лева
 • Процент на финансиране:
 • В режим на минимална помощ: до 100%
 • В режим на регионална помощ:
Категория на

предприятието

Максимален интензитет на

помощта за дейности

извън Югозападен район

Максимален интензитет на

помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

 

Микро и малки предприятия

65%55%
 

Средни предприятия

55%45%
Големи предприятия45%35%

 

За повече информация ТУК