fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

 • Краен срок за прием на проекти: октомври 2022г. 15.05.2023 г. 16:30 ч.
 • Допустими кандидати: Предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, но не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Цел на процедурата:  предоставяне на средства за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление.

 

 • Допустими бенефициенти: микро, малки и средни  (МСП) или големи предприятия от всички сектори на икономиката, с изключение на  Селско, горско и рибно стопанство, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, сектора на Преработка и продажба на селскостопански продукти, в случаите, когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия.
 • Допустими разходи: 

– обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

– изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;

-дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;

-дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;

-дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;

-дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;

– независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само  в режим на минимална помощ.

 • Максимален размер на финансиране:  
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятиеМаксимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
100 000 леваМикро предприятия: 100 000лева
Mалки предприятия: 300 000 лева
Средни предприятия: 500 000 лева
Големи предприятия: 1 500 000 лева
 • Процент на финансиране:
 • В режим на минимална помощ: до 65%

 

 • В режим на регионална помощ:
Категория на

предприятието

Максимален интензитет на

помощта за дейности

извън Югозападен район

Максимален интензитет на

помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия65%55%
Средни предприятия55%45%
Големи предприятия45%35%

 

За повече информация и консултации свържете се с нас на :
Email: office@euconsult.bg
Тел. 0888 932 046