fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Развитие на човешките ресурси“ – процедура Транснационални партньорства

ОП "Развитие на човешките ресурси" - процедура Транснационални партньорства

  • Краен срок за прием на проекти: 15.05.2020 г.
  • Допустими бенефициенти: организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центро-ве за информация и професионално ориентиране; неправителствени организаци; сдружения от ра-ботодатели (клъстери); самостоятелно заети лица и др.
  • Процент на публичното съфинансиране: 100%
  • Минимален и максимален размер на финансиране:  Мин. размер на помощта 50 000 лв.; Макс. размер на помощта 150 000 лв.
  • Цел на процедурата: трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.
  • За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
150000лв.

Краен срок за прием на проекти:

15.05.2020