fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – процедура „Дигитализация на МСП“

ОП "Иновации и конкурентоспособност" - процедура „Дигитализация на МСП"

  • Очакван срок за обявяване на процедурата: Април 2020 г.
  • Допустими бенефициенти:  Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на критериите за МСП, развиват дейнсот в сектор С или J и имат най-малко 3 приключени финансови години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата
  • Цел на процедурата: Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса
  • Максимален процент на публичното съфинансиране: 70%
  • Максимален размер на финансиране:  до 391 166 лв.

За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
391166лв.

Очакван срок за прием на проекти:

04.2020