fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – процедура „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″

ОП "Иновации и конкурентоспособност" - процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  • Очаквано обявяване на процедурата: 30 Юни 2020 г.
  • Допустими бенефициенти: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност; средни предприятия, реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.; регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС , подавана към НАП; Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение.
  • Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
  • Процент на публичното съфинансиране: 100%
  • Размер на финансиране: от 30 000 до 150 000 лв.

За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
150000лв.

Краен срок за прием на проекти

Юли 2020