fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – процедура BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

ОП "Иновации и конкурентоспособност" - процедура BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

  • Очаквано обявяване на процедурата: Октомври 2020 г.
  • Допустими бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на която да са извършвали стопанска дейност, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.
  • Цел на процедурата: Предоставяне подкрепа на българските МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.
  • Процент на публичното съфинансиране: 70%
  • Размер на финансиране: от 3 000 до 75 000 лв.

За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
75000лв.

Очакван срок за прием на проекти

10.2020