fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ОП "Иновации и конкурентоспособност" - процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  • Краен срок за прием на проекти: 15 Юни 2020 г.
  • Допустими бенефициенти: търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице; регистрирани преди 01.07.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност; микро или малко предприятие; са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.; към 31 декември 2019 г. кандидатите не са в затруднено положение.
  • Цел на процедурата: Подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
  • Процент на публичното съфинансиране: 100%
  • Размер на финансиране:  от 3000 до 10 000 лв.

За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
10000лв.

Краен срок за прием на проекти

30.05.2020