fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

ОП "Иновации и конкурентоспособност" - процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

  • Краен срок за прием на проекти: 20 Януари 2021 г.
  • Допустими бенефициенти: микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.
  • Цел на процедурата: помощ за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.
  • Безвъзмездна помощ: 100%
  • Максимален размер на финансиране:  до 150 000 лв.

За повече информация: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП (nra.bg)

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
150000лв.

Краен срок за прием на проекти

20.01.2021