fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА“

 • Краен срок за прием на проекти: 21 октомври 2022г.
 • Допустими кандидати: Юридически лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.
 • Процент на публичното съфинансиране: до 100%
 • Минимален и максимален размер на финансиране: / в режим на минимална помощ/
  Мин. размер на помощта 296 375 лв.;
  Макс. размер на помощта 391 166 лв.
 • Цел на процедурата: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна
  ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.
 • Допустими дейности:
  Допустими са единствено енергоспестяващи мерки, които са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност:
  • Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
  • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
  • Управление на проекта;
  • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньор;
  • Посещения в България на Партньорите и посещения в страна на Бенефициента при Партньора;
  • Дейности за информираност и публичност;
  • Одит.

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
150000лв.

Очаквано обявяване на процедурата:

Септември-Октомври 2020 г.