fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и кокурентоспособност“- процедура„СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

ОП "Иновации и кокурентоспособност"- процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията"

Очакван старт на схемата: Декевмри 2018г.

  • Краен срок за прием на проекти: Февруари 2019 г.
  • Допустими кандидати: МСП и големи предприятия с мин.3 приключени финаснови години
  • Допустими дейности:  Изпълнението на проект следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация
  • Допустими разходи: Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА); Разходи за услуги; Разходи за материали и консумативи;
  • Максимален процент на публичното съфинансиране: 25%-75%
  • Mаксимален размер на финансиране:  до 100 000 лв.- 1 млн.лв.

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на ДР
1000000лв.
2018/12

Очакван срок за прием на проекти:

декември 2018г.