fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“- процедура„Стимулиране внедряването на иновации в предприятия“

ОП "Иновации и конкурентоспособност"- процедура„Стимулиране внедряването на иновации в предприятия“

  • Обявяване на процедурата: 13.02.2020 г.
  • Краен срок за прием на проекти: 30.04.2020 г.
  • Допустими кандидати: МСП и големи предприятия с минимум 3 приключени финансови години
  • Допустими дейности: Изпълнението на проект следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на някое от приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация
  • Допустими разходи: Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА); Разходи за услуги; Разходи за материали и консумативи;
  • Максимален процент на публичното съфинансиране: 25% – 70%
  • Mаксимален размер на финансиране:  до 100 000 лв. – 1 млн. лв.
  • За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
1000000лв.
2019/12

Очакван срок за прием на проекти:

12.2019 г.