fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Кръгова и нисковъглеродна икономика

Кръгова и нисковъглеродна икономика

  • Очаквано обявяване на процедурата: трето тримесечие 2022 г.
  • Допустими бенефициенти: Микро, малки и средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите от сектор С „Преработваща промишленост“
  • Цел на процедурата: предоставяне на подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.
  • Допустими разходи:

– придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
– консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им
– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

  • Процент на публичното съфинансиране: 50%

Максимален процент на публичното съфинансиране

Максимален процент на публичното съфинансиране
75000лв.

Очакван срок за прием на проекти

10.2020