fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Комитетът за наблюдение одобри 14 нови операции за над 1,144 млрд. лв., които ще бъдат реализирани по ПРЧР (2021-2027)

Uncategorized @bg, ОП "Иновации и конкурентоспособност", ОП "Развитие на човешките ресурси"

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри критериите за кандидатстване на 14 нови операции на обща стойност над 1,144 млрд. лв. Те ще бъдат реализирани с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Операциите се очаква да бъдат отворени за кандидатстване веднага след одобрението на ПРЧР от Европейската комисия. „Първите мерки, планирани по ПРЧР, са в целия спектър на дейности по програмата, а целта е да бъде даден адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

„Програма „Развитие на човешките ресурси“ е първата, която ще бъде одобрена от Европейската комисия в близкия месец“, заяви Дора Крумова, заместник-началник отдел С/5 „Румъния, България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тя открои пазара на труда като едно от големите предизвикателства в България. Крумова цитира доклад на ЕК, от който става ясно, че демографските промени ще се отразят на пазара на труда и ще се обостри недостигът на работна ръка, ще се увеличат предизвикателствата пред бизнеса и икономиката, а заедно с високия брой неактивни хора ще доведе до намаляване на перспективите за растеж на икономиката. Поради тази причина в одобрените от Комитета за наблюдение операции се поставя акцент именно върху пазара на труда.

Дора Крумова подчерта, че в програмен период 2021-2027 е предвиден тройно по-голям ресурс за справяне с младежката безработица в България – 315 млн. евро. Другият важен елемент в следващия програмен период е работата по Европейската гаранция за младежта и борбата с детската бедност. За справяне с детската бедност са отделени близо 136 млн. лв. от Европейския социален фонд, които ще бъдат насочени към мерки по ПРЧР и Програма „Образование“. „Посочените предизвикателства и приоритети на ЕК напълно съвпадат с политиките на МТСП и изпълнението на ПРЧР. Дейностите, свързани с младежите, са основен приоритет във всички наши политики, реализирани чрез Националния план за действие по заетостта, ОПРЧР и ПРЧР“, уточни зам.-министър Иван Кръстев. Той подчерта, че България е включила специфична подцел за намаляване на детската бедност със 197 000 деца до края на 2030 г.

Новите операции, които ще бъдат реализирани с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) включват:

1. Операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ с бюджет от 100 млн. лв. Операцията е насочена към хора в неравностойно положение и хора с трайни увреждания, на които, с дейностите по проектите, ще бъдат осигурени нови работни места, менторство, адаптиране на работните места и транспорт от и до работното място. По мярката ще могат да кандидатстват работодателите. Очаква се операцията да обхване най-малко 3 600 лица в неравностойно положение.

2. Операция „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ с бюджет от 22 млн. лв. Основните дейности по мярката включват обучения и създаване на нови работни места в социалните предприятия, използване на нови технологии, подобряване на цифровите умения на служителите и насърчаване на сътрудничеството в областта на социалната и солидарна икономика. С проекти по мярката ще могат да кандидатстват общински предприятия, неправителствени организации, работодатели и субекти на социалната и солидарна икономика. Очаква се мярката да обхване 1 970 лица в неравностойно положение, а 1 044 участници да започнат нова работа.

3. Операция „Родители в заетост“ е с бюджет от 24 млн. лв. Целта на операцията е да бъде оказана подкрепа за полагане на грижи в отглеждането на деца с цел завръщане на родителите им в заетост. С дейностите по мярката ще бъде осигурена грижа за деца, непосещаващи ясли, детски градини и предучилищни групи. Очаква се с мярката да бъдат обхванати над 1 900 родители с малки деца.

4. Операция „Адаптирана работна среда“ с бюджет от 100 млн. лв., като допустими кандидати са предприятия, регистрирани по Търговския закон. Дейностите по мярката включват разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците, закупуване на работно облекло, лични и колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията. Очаква се мярката да обхване близо 91 000 заети лица.

5. Операция „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ е с бюджет от 50 млн. лв. и конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Операцията ще се реализира в два компонента. Заявки по мярката ще могат да подават предприятия извън държавната администрация и самостоятелно заети лица. Дейностите включват обучения за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, както и за подобряване на дигиталните, преносимите и „меките“ умения. Очаква се с мярката да бъдат обхванати 13 900 заети лица. Целта на Компонент 2 е извеждане на заети лица с недостатъчни доходи от състояние на недостатъчна материална обезпеченост и зависимост от социални помощи. Дейностите по Компонент 2 включват професионално и кариерно развитие, нови възможности за работа и преход от заетост в заетост.

6. Операция „Нови умения“ с бюджет от 50 млн. лв. Допустими за кандидатстване са предприятията, регистрирани по Търговския закон и самостоятелно заети лица. По мярката ще се организират и провеждат обучения за придобиване на квалификация или при преназначаване на друга длъжност при същия работодател, както и обучения за дигитални, бизнес и „меки“ умения. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 40 000 заети, включително самостоятелно заети лица.

7. Операция „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ с бюджет от 30 млн. лв. С проекти по мярката ще могат да кандидатстват неправителствени организации, доставчици на социални услуги и работодатели. Дейностите включват подкрепа за заетост, обучения за професионална квалификация, „меки“ умения и ключови компетентности, осъществяване на контакти с институции и промяна на нагласите на работодателите спрямо хората в неравностойно положение. Очаква се с мярката да бъдат обхванати 7 700 лица в неравностойно положение и техните семейства.

8. Операция „Грижа в дома“ с бюджет от 100 млн. лв. По мярката проекти ще могат да подават общините в Република България. Мярката ще обхване хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа, на които ще бъдат предоставяни почасови здравно-социални услуги по домовете. За персонала ще се организират обучения и супервизия, както и транспорт до домовете на ползвателите на услугите. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 32 000 лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване.

9. Операция „Бъдеще за децата“ с бюджет над 81,2 млн. лв. Целта на мярката е да бъде оказана превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. По мярката ще могат да подават проекти доставчици на социални услуги за деца, включително общини, в партньорство с неправителствени организации, лечебни заведения и доставчици на социални услуги за деца, включително общини. Дейностите по мярката ще включват превенция на здравето и здравна профилактика, Патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., услуги за ранно детско развитие и здравно-социални услуги за деца и младежи, включително с увреждания, консултиране и посредничество за пазара на труда и обучения на служителите. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 40 000 деца под 18-годишна възраст.

10. Операция „Укрепване на общинския капацитет“ с бюджет от 25 млн. лв. цели реформиране на системата на социалните услуги за интегрирана подкрепа в общините. Проекти по мярката ще могат да подават общините. Очаква се по мярката 1 325 служители да повишат компетенциите си.

11. Операция „Младежка заетост +“ с бюджет от 80 млн. лв. е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта. С мярката ще бъдат подкрепени младежи до 29-годишна възраст за прехода им от образование към заетост. Очаква се над 13 800 младежи да бъдат включени в стажуване или обучение на работното място чрез ментор или наставник.

12. Операция „Започвам работа“ е с директен бенефициент Агенцията по заетостта и ще бъде реализирана в три компонента. Компонент 1 е с бюджет от 34 млн. лв. и цели активиране на безработни и неактивни лица. Дейностите ще включват организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи. Очаква се по Компонент 1 да бъдат обхванати най-малко 56 000 безработни и неактивни лица.
Компонент 2 е с бюджет от 42 млн. лв. и цели изграждане на умения за сектори с недостиг на кадри. Дейностите включват обучения за езикови, STEM, преносими и „меки“ умения, както и стипендии и транспорт за обучаващите се. Очаква се по Компонент 2 да бъдат обучени най-малко 14 000 лица.
Компонент 3 е с бюджет от 224 млн. лв. и има за цел да подкрепи заетостта на хора от уязвими групи. Дейностите обхващат стимули за заетост за период от 6 до 24 месеца и еднократни стимули за запазване на заетостта. Очаква се по Компонент 3 да бъдат обхванати над 14 400 лица от уязвимите групи.

13. Операция „Дигитални умения“ е с бюджет от 40 млн. лв. с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Дейностите включват организиране и провеждане на обучения за подобряване на дигиталните умения, както и осигуряване на стипендия и транспорт за дните на обучение. Обученията ще бъдат насочени към безработни и неактивни лица, включително младежи. Очаква се по мярката над 40 000 безработни и неактивни лица да бъдат включени в обучения.

14. Операция „Техническа помощ“ с бюджет над 136,6 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика. С мярката ще бъде оказана подкрепа за ефективно и ефикасно управление на ПРЧР, ще бъдат извършени оценки, проучвания и събиране на данни, ще бъде укрепен капацитета и ще бъде осигурена публичност на подкрепата на ЕС за България.