fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

Други
Публикувани са условията по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“.
Целите на процедурата са:
• Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
• Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
• Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
• Намаляване на разходите за енергопотребление
Допустими са кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани преди 31.12.2019 г.
Няма ограничения за сектор или категория /не са допустими само земеделски производители/.
В режим на минимална помощ /до 200 000евро/ помощта може да е до 100%.
В режим на регионална помощ максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране може да е до:
  • Микро предприятия: 300 000лева
  • Mалки предприятия: 500 000 лева
  • Средни предприятия: 750 000 лева
  • Големи предприятия: 2 500 000 лева
Интензитетът на помощта може да е до:
– Микро и малки предприятия извън югозападен район-65%/ 55% в ЮЗ район/
– Средни предприятия извън югозападен район 55% / 45% в ЮЗ район/
– Големи предприятия извън югозападен район 45% /35% в ЮЗ район/
Финаснират се дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.
Очаква се приемът на проектни предложения да стартира в началото на месец октомври.