Структурни фондове

ISO

МОМН стартира прием на проекти по две схеми за безвъзмездна помощ към ОП Развитие на човешките ресурси

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" , кани желаещите да представят проектни предложения по следните две схеми за безвъзмездна финансова помощ:

І.  BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез:
- подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
- засилване на мотивацията за участие в образователния процес;
- допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта:
- осигуряване на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер;
- подобряване на училищната среда чрез обогатяване с подходящи за възрастта съоръжения и материали за обучение, игри;
- подобряване на състоянието на сградния фонд.

2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища (вкл. транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище).

3. Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес:
- разработване на планове/ програми и провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище, в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система и учебния процес;
- допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас;
- адаптация на деца в детските градини и училища, за които българският език не е майчин, чрез съвместни познавателни дейности с деца от другите етноси: посещения на театри, музеи, екскурзии и др.;
- работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия

4. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда:
- създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти;
- проучвания, провеждани от деца и ученици, свързани с културната им идентичност.

5. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин.

6. Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда:
- допълнителна квалификация на педагогически специалисти, свързана с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда;
- обучение на педагогически специалисти, свързани с интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин (в детските градини и училищата).

7. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата.

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на схемата.

 


ІІ. BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

Целта на операцията е реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане чрез:
- идентифициране на отпаднали ученици по региони и типове училища;
- установяване на връзката между времето на отпадане (клас) и възрастта на учениците;
- диагностициране на основните причини за отпадане;
- разработване на гъвкави механизми за реинтеграция;
- мотивиране на отпадналите за връщане в училище;
- мотивиране на родителите на отпадналите да подкрепят тяхното връщане в училище;
- създаване на адаптивна приемна среда в училище;
- индивидуални програми за работа с върнатите в училище за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание;
- приложение на специфични адаптивни програми за познавателна мотивация на детето и ученика;
- създаване на устойчиви механизми за работа с родителите на отпадналите ученици (вкл. чрез привличане на помощници на учителя и експерти по етносоциални технологии и пактики);
- допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали деца и ученици, майчиният език на които не е български, с фокус към децата и учениците от ромски произход;
- допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Идентифициране на отпаднали ученици;
2. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни кампании;
3. Работа в общността с отпадналите и техните семейства;
4. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на учебни пособия, материали и др.;
5. Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, допълнителни часове и др.;
6. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
7. Създаване на адаптивна приемна среда в училище: създаване на индивидуални учебни програми за наваксване на пропуснати знания и умения; допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали ученици;
8. Въвеждане/реализиране на дейности за интеркултурно образование;
9. Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция на повторно отпадане, вкл. чрез привличане на помощници на учителя


Краен срок за представяне на предложенията е 16 януари 2012 г., 16.30 ч.

Повече информация за двете схеми, както и пълния пакет документи за кандидатстване можете да намерите на страницата на ГД  „Структурни фондове и международни образователни програми"

Created by: noavis