Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Заключителна пресконференция по проект на ИЮ Консулт

На 31.10.2018г. (сряда), в 12:00 часа, в офиса на ИЮ Консулт ООД на адрес: София 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри №2А, ет. 3, ап. 6 се организира заключителна пресконференция на тема: Трансферирани иновативни практики в ИЮ Консулт ООД“

На пресконференцията ще се предоставят резултатите по проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01, наименование: Европейско партньорство за заетост и растеж по процедура BG05M9OP001-4.001 - "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по ОП Развитие на човешките ресурси на стойност: 190 300.00 лв., от които 180 785.00 лв. европейско и 9 515.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 01.11.2017 до 01.11.2018 г. Общата цел на проекта е транснационалното сътрудничество между партньори от 2 страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации за добра професионална реализация, чрез насърчаване на предприемачество сред младите хора.

Пресконференцията ще се води от Управителя – Деница Николова

 

Created by: noavis