Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Какво е държавна помощ?

С отварянето на пазарите и свободната търговия между държавитечленки на ЕС, както и с либерализирането на обществените услуги за конкуренцията, държавните органи - в някои случаи, планират да предоставят публични средства, за да насърчат извършването на определени стопански дейности. Предоставянето на такива средства може да се третира като държавна помощ. Държавните помощи могат да изкривят лоялната и ефективна конкуренция между предприятията в държавите-членки и да повлияят негативно на икономиката, поради което Европейската комисия осъществява контрол върху държавните помощи с оглед конкурентните предприятия да са поставени и да работят при равноправни условия.

Предприятието, което получава държавна подкрепа, придобива неоправдано предимство пред конкурентите си. Поради тази причина, Договорът за създаване на Европейската общност принципно забранява държавните помощи с изключение на случаите, в които те са оправдани от гледна точка на общото икономическо развитие. За да гарантира спазването на тази забрана, както и с оглед на еднаквото прилагане на

изключенията от забраната във всички държави-членки на ЕС, Европейската комисия упражнява контрол върху предоставянето на държавни помощи в съответствие с европейското законодателство по държавните помощи.

В широк смисъл „държавна помощ” е финансовото подпомагане от държава-членка, облагодетелстващо определени предприятия или дейности, с възможност конкуренцията да бъде нарушена и да се въздейства върху търговията между държавите-членки.

Какви са формите на държавна помощ?

Някои мерки на държавна подпомагане са очевидни и лесно се разпознават. Такива са например:

По-малко очевидните случаи, които може да съдържат елемент на държавна помощ, са например:

 

 

Created by: noavis