Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Какво е помощ в режим de minimis (минимална помощ) и как да проверя дали и какъв размер съм изпозлвал през последните 3 г.?

Договорът за учредяване на Европейската общност и конкретно чл. 87 (1) забранява всякаква форма на държавна помощ - независимо дали е от националния бюджет или от ресурси, произхождащи от ЕС, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, като облагодетелства определени предприятия или производства. Приложението на правилата за държавна помощ се контролира от Европейската комисия (ЕК).

Основно изключение от общия случай за държавни помощи е правилото за минимална помощ, или de minimis. То поставя праг, под който се приема, че размерът на помощта не заплашва да деформира конкуренцията и следователно чл. 87 (1) не се прилага. 

Условията за определяне на помощта в този режим се определят съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013 , който е в действие от 1 януари 2014 г. и ще се прилага до 31 декември 2020 г. Съгласно регламента на ЕК държавната помощ за "едно и също предприятие", която не превишава прага от 200 000 евро, а за сухопътния транспорт - от 100 000 евро, за тригодишен период не нарушава принципите на общия пазар и няма чувствителен ефект върху търговията между страните членки и не облагодетелства фирмата, получила помощта, по отношение на нейните конкуренти, на които не е отпуснато такова подпомагане.

Предприятие по смисъла на правилата за конкуренцията, посочени в Договора, е всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правния му статут и начина, по който той се финансира. Всички субекти, които се контролират (де юре или де факто) от един и същи субект, следва да се разглеждат като едно и също предприятие. За определяне на случаите, в които две или повече предприятия в една и съща държава членка трябва да се разглеждат като едно и също предприятие са избрани критериите за определяне на „свързани предприятия“ в определението за малки и средни предприятия (МСП) на Комисията. Група от свързани предприятия се разглежда като едно и също предприятие за целите на прилагането на правилото de minimis, но че предприятия, които нямат друга връзка помежду си, с изключение на това, че всяко от тях е пряко свързано с един и същ публичен орган или органи, не се третират като свързани помежду си. Следователно се отчита специфичното положение на предприятията, контролирани от един и същ публичен орган или органи, които могат да разполагат със самостоятелно правомощие за вземане на решения.

От правилото de minimis са изключени заради спецификата им секторите рибарство, аквакултури и първично производство на селскостопански продукти. Предприятията от тези сектори могат да получават държавни помощи в размер, надвишаващ значително прага за минимална помощ. Дейностите по заготовка на селскостопанските продукти с цел тяхната първа продажба, осъществени в рамките на земеделското стопанство, както и първата продажба на прекупвачи или преработватели също се изключва от правилото de minimis. To обаче се прилага при преработката и реализацията на селскостопански продукти, за които се приема, че са сходни на преработката и реализацията на неселскостопански продукти.

Правилото de minimis касае само държавната помощ, натрупана по схеми/мерки, обявени под това правило. Така част от мерките и процедурите по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони поставят праг на помощта за три последователни години от 200 000 евро и изискват от кандидатите декларация относно получаването на други минимални помощи за последните три години.

Предприятията декларират само безвъзмездната помощ, получена по такива схеми, независимо от това по каква програма са получени. Съгласно принципите, които я регламентират, минималната помощ се счита за предоставена в момента, когато на съответното предприятие е дадено юридическо право за получаването й-т.е. от датата на влизане в сила на договора за финансиране, а не от реалното й получаване.

- Натрупаната сума за три последователни години - текущата и двете предходни данъчни години, не може да надхвърля 200 000 евро.

- Предприятие, което е достигнало тавана по правилото за минимална помощ, може да продължи да получава държавна помощ, като кандидатства - при спазването на условията за допустимост, по схеми, които са обявени под други режими на държавна помощ.

- Когато за дадени схеми или мерки не е указано, че се прилага правилото de minimis, получената по тях финансова помощ не се натрупва към сумата на получената минимална помощ и ограничението от 200 000 евро за три последователни години не е в сила.

Може ли едно предприятие да получи минимална помощ едновременно с помощ за малки и средни предприятия, или с регионална помощ, или с помощ за обучение?

Да, при условие, че:

Ако получената от Вас помощ е в този режим, в договора за всяка получена от държавата помощ е изрично отбелязано, че тя попада в режим на минимална помощ.

Ако се колебаете относно точния размер и дали е изтекъл срокът от 3 последователни финансови години Министерство на финансите поддържа регистър на получените минимални помощи, в който може да се направи проверка по ЕИК на получателя.

 

 

 

Created by: noavis