Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020

Допустимата гранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия (2014-2020 г.) обхваща територия от 43 933 кв.км., или около 22% от територията на двете страни. Областта граничи с Румъния на север и с Република Македония на юг. 

Допустимата област на Програмата включва 13 административно-териториални единици: 6 области в България, което отговаря на ниво NUTS III (ЕВРОСТАТ), и 7 области в Сърбия еквивалентни на ниво NUTS III. В по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен с този от програмния период 2007 – 2013 г., с допълнение от 2 нови области: от българска страна – област Враца, и от сръбска страна – област Топлица. 

Визия:

- ТУРИСТИЧЕСКА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ:

Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта - Регионални и браншови агенции за развитие - Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации - Обществени културни институти (музеи, библиотеки, читалища и др.) - Неправителствени организации и туристически асоциации

- ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ - Създаване на благоприятни условия за разнообразен туризъм в трансграничния регион чрез изграждане на обща трансгранична туристическа дестинация(и)
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта - Регионални туристически асоциации - НПО - Структури за подкрепа на бизнеса – търговски палати, бизнес асоциации, бизнес клъстери - Образователни / обучителни центрове - Регионални и браншови агенции за развитие - Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации.

- МЕРКИ ТИП „ХОРА ЗА ХОРА“ - Капитализиране на ефекта от свързания с културното, историческото и природното наследство туризъм върху местните гранични общности.
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта - Регионални туристически асоциации - Структури на гражданското общество (асоциации/фондации/НПО) - Структури за подкрепа на бизнеса - Образователни / обучителни центрове - Културни институти (музеи, библиотеки, художествени галерии, читалища и др.)

- УМЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в трансграничния регион.
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта 
- Образователни институции и доставчици на обучителни услуги 
- Институции за професионално обучение 
- Университети, институти на знанието / научно-изследователски институти 
- Структури на гражданското общество (асоциации/фондации/НПО) 
- Структури за подкрепа на бизнеса 
- Културни институти, местни обществени центрове/читалища.

- МЕРКИ ТИП „ХОРА ЗА ХОРА“ - Насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни младежки инициативи, включително и насърчаване на мобилността на младите хора.
Допустими бенефициенти: Всички нива на регионални/местни органи на властта - Младежки организация / НПО - Местни и национални образователни институции и доставчици на обучителни услуги - Университети, институти на знанието / научно-изследователски институти - Структури на гражданското общество (асоциации/фондации) - Структури за подкрепа на бизнеса - Културни институти, местни обществени центрове/читалища

- СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: Предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион
Допустими бенефициенти: Съответни местни и регионални структури с отговорности за действия в извънредни и аварийни ситуации - Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации - Регионални и браншови агенции за развитие.

- ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Повишаване на капацитета на регионалните и местни заинтересовани лица за по-добро управление на околната среда и природните ресурси в трансграничния регион 

Допустими бенефициенти:  Централни и регионални служби и структури на съответните държавни институции / администрации в сферата на тяхната компетентност - Регионални и браншови агенции за развитие - Администрации на защитени зони - Всички нива на регионални/местни органи на властта - Научно-изследователски и академични институти - Екологични НПО.

За повече информация: http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Created by: noavis