Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Отварянето на „прозорците“ за набиране на проектни предложения по ПРСР се очаква да стартират през месец май – юни с подпомагане на млади фермери, а в края на годината- с мярката зa инвестиции във физически активи. 
Програмата за развитие на селските райони за  периода 2014 – 2020 г. има три цели:
Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.  
Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.
Програмата има три хоризонтални приоритета:
Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
Опазване и възстановяване на околната среда. 
Министерсво на земеделието заявява, че ще направи всичко възможно още през 2014г. да стартира с мерките, по които няма разминавания с Брюксел- през месец май с подпомагане на млади фермери, а към края на годината с мярката за инвестиции в материални активи.
Мерки:
Мярка  1 Трансфер на знания и действия по осведомяване
Мярка  2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството
Мярка  3 Схеми за качество за селскостопански продукти и храни
Мярка  4 Инвестиции в материални активи
Мярка  5 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофални събития и въвеждане на подходящи превантивни мерки
Мярка  6 Развитие на стопанства и предприятия
Мярка  7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
Мярка  8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите
Мярка  9 Учредяване на групи и организации на производителите
Мярка 10 Агроекология и климат
Мярка 11 Биологично земеделие
Мярка 12 Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите
Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения
Мярка 14 Хуманно отношение към животните
Мярка 15 Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
Мярка 16 Сътрудничество
Мярка 17 Управление на риска
Мярка 18
Мярка 19 Лидер
Мярка 20 Техническа помощ
Тематична програма за малки стопанства по ПРСР 2014 – 2020
http://prsr.government.bg 
Дефинираната стратегия на ПМДР 2014-2020 г. ще се реализира чрез следните мерки:
 • ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО
 • НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА В РИБАРСТВОТО
 • ИНВЕСТИЦИИ НА БОРДА
 • ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
 • ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ
 • ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ
 • РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ЛОДКОСТОЯНКИ
 • ИНОВАЦИИ В АКВАКУЛТУРАТА
 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ
 • НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В АКВАКУЛТУРАТА
 • УСЛУГИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ АКВАКУЛТУРИ
 • МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
 • ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВА И АКВАКУЛТУРИТЕ
 • КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 • ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
За повече информация: http://oprsr.government.bg 
Created by: noavis