Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Програма за Развитие на селските райони

Отварянето на „прозорците“ за набиране на проектни предложения по ПРСР се очаква да стартират през месец май – юни с подпомагане на млади фермери, а в края на годината- с мярката зa инвестиции във физически активи. 
Програмата за развитие на селските райони за  периода 2014 – 2020 г. има три цели:
Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.  
Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.
Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.
Програмата има три хоризонтални приоритета:
Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
Опазване и възстановяване на околната среда. 
Министерсво на земеделието заявява, че ще направи всичко възможно още през 2014г. да стартира с мерките, по които няма разминавания с Брюксел- през месец май с подпомагане на млади фермери, а към края на годината с мярката за инвестиции в материални активи.
Мерки:
Мярка  1 Трансфер на знания и действия по осведомяване
Мярка  2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството
Мярка  3 Схеми за качество за селскостопански продукти и храни
Мярка  4 Инвестиции в материални активи
Мярка  5 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофални събития и въвеждане на подходящи превантивни мерки
Мярка  6 Развитие на стопанства и предприятия
Мярка  7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
Мярка  8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите
Мярка  9 Учредяване на групи и организации на производителите
Мярка 10 Агроекология и климат
Мярка 11 Биологично земеделие
Мярка 12 Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите
Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения
Мярка 14 Хуманно отношение към животните
Мярка 15 Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
Мярка 16 Сътрудничество
Мярка 17 Управление на риска
Мярка 18
Мярка 19 Лидер
Мярка 20 Техническа помощ
Тематична програма за малки стопанства по ПРСР 2014 – 2020
http://prsr.government.bg 

 
В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:
1.Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
2.Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.
 „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР 2014 – 2020) обхваща доста голям кръг от бенефициенти и е най-всеобхватната по отношение на типовете дейности, които финансира. Финансовият й ресурс е значителен.
Кой може да получи финансиране:
     · Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества,
       · Общините и държавните предприятия, читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината, Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията
    ·   Собствениците, наемателите или управителите на горски територии, сдружения,
    ·   Юридически лица регистрирани по ТЗ за преработка, неземеделски дейности,  физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Част от заложените мерки,  предоставят  проектно финансиране за частни бенефициенти, общини, преработватели, горски стопанства и местни- инициативни групи.
Мярка 4. Инвестиции в материални активи
·         Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
·         Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
·         Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции
Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия
·         Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители
·         Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности
·         Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
·   Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия
·   Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство
·  Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура
·  Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура
·  Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност 
Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите
·  Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване
·  Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка
·  Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
·   Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми
·   Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите
Мярка 16. Сътрудничество
·   Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост
·   Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари
Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР
·   Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности
·  Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие
·  Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие.

За повече информация: 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

Created by: noavis