Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОП „Околна среда”

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор "околна среда", които ще се финансират от европейските фондове и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз. Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда са Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд. Общият бюджет за реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” възлиза на 1 800 748 085 евро.

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Главната стратегическа цел на ОП “Околна среда” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. Изпълнението на главната цел на ОП “Околна среда 2007–2013 г.”ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението и повишаване на възможностите за инвестиции в страната.  Специфичните цели на програмата, чрез които ще бъде изпълнена главната цел са:

В ОП “Околна среда.” са идентифицирани 4приоритетни направления, които ще се финансират със средствата на два фонда на Европейския съюз:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали- основната цел на приоритетната ос е опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната.  Допустими бенефициенти са общински администрации, ВиК дружества, басейнови дирекции в рамките на МОСВ.

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци– главната цел на този приоритет е да се подобрят управлението на отпадъците в страната и състоянието на почвите и подземните води и да се намали частта от територията на страната покрита със стари депа за битови отпадъци. Допустими бенефициенти са общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини.

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие- Основната цел на приоритетната ос е намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната. Допустими бенефициенти са общински администрации, асоциации/сдружения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и МЗХ, които отговарят за управлението на националните и природни паркове, администрации, управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ- основната цел на приоритетната ос е ефективно управление на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” с цел повишаване на капацитета за усвояване в рамките на програмата. Допустими бенефициенти са Управляващият орган, Междинното звено, Комитетът за наблюдение, Комитетът за избор и координация на проекти, дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ, работни групи, създадени за целите на ОПОС, бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2 и 3.

 

Created by: noavis