Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Хоризонт 2020 „Инструменти за МСП"

Инструментът МСП включва 3 отделни фази, както и напътстващи и наставляващи услуги за бенефициентите. МСП могат да кандидатстват за Фаза 1, имайки предвид да продължат и с Фаза 2 на по-късен етап, но могат да кандидатстват директно за Фаза 2.

Специфични цели:

Фаза 1 – предпроектно проучване с цел проверка на технологичната и икономическа жизнеспособност на иновационната идея (концепция със значителна новост за индустрията) в сектора, в който тя е представена (нови продукти, процеси, дизайн , услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).

Допустими дейности:

Финансиране: еднократна сума в размер на 50 000 EUR, представляващи 70% от общата стойност на проекта.

Изпълнението на Фаза 1 е около 6 месеца.

Фаза 2: Подкрепят се иновационни проекти, които отговарят на специфичните цели и демонстрират голям потенциал по отношение на фирмената конкурентоспособност и растеж, заложен в стратегически бизнес план.

Допустими дейности:

Дейностите трябва да се фокусират върху иновации, като:

Предложенията се основават на изготвения бизнес план през Фаза 1 или по друг начин. Особено внимание трябва да се обърне на защитата на интелектуалната собственост и авторски права, като кандидатите трябва да представят убедителни мерки за гарантиране на възможността за използване на продукта/услугата с търговска цел.

Предложенията трябва да съдържат спецификации за резултата от предложението, включително първоначална комерсиализация и критерии за успех.

Финансиране: между 0,5 и 2,5 милиона Евро, представляващи 70% от общата стойност на проекта.

Изпълнението на Фаза 2 е между 12 и 24 месеца.

Бенефициенти:

Срокове за кандидатстване през 2015 година:

Фаза 1: 18.03.2015          17.06.2015          17.09.2015          16.12.2015

Фаза 2: 18.03.2015          17.06.2015          17.09.2015          16.12.2015

Области на действие- През 2015 г. Инструментът за МСП ще финансира МСП, работещи в рамките на 13 теми: 

 За повече информация: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes

Created by: noavis