Заявка за обучение

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г, Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдтсво и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

-Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

-Общини, собственици на горски територии;

-Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;

-МСП;

-Горски стопани, доставчици на услуги;

   За повече информация натиснете тук

Списък на общините с лесистост по-малка от 60% тук

Created by: noavis